Logo Półkolonie Wieżyca

Regulamin

REGULAMIN PÓLKOLONII NARCIARSKICH W WIEŻYCY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Półkolonii Narciarskich w Wieżycy jest Stowarzyszenie "Pomorski Klub Sportowy", wpisane do
KRS pod numerem: 0000525072, NIP 5842738720 , REGON 222175928 z siedzibą w Gdańsku 80-433, ul.
Ludwika Waryńskiego 37/5A.
2. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na terenie Ośrodka Narciarskiego Koszałkowie w Wieżycy, adres: Wieżyca 32,
83-315 Szymbark, domek Szkoły Narciarskiej Mixtura.
3. Zajęcia odbywają się na stoku narciarskim Centrum Aktywnego Wypoczynku
Wieżyca – „Koszałkowo” w Wieżycy.
4. Szkolenie narciarskie prowadzone jest na trzech poziomach: początkującym, średniozaawansowanym i
zaawansowanym.
5. Szkolenie snowboardowe prowadzone jest na dwóch poziomach: początkującym
i zaawansowanym.
6. Organizator zapewnia ciepły posiłek (obiad) w przerwie zajęć.
7. Zajęcia odbywają się w dwóch turnusach:
• pierwszy tydzień ferii zimowych od poniedziałku do piątku (14 - 18.02.2022),
• drugi tydzień ferii zimowych od poniedziałku do piątku (21-25.02.2022).
8. Organizator zapewnia transport z Gdańska, Gdyni i Żukowa do „Koszałkowa” i z powrotem.
9. Odbiór dzieci odbywa się w miejscu zbiórki, wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej (http://
koloniewiezyca.pl)
10. Prawo do odbioru Uczestników z miejsca zbiórki mają wyłącznie osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zniszczony w trakcie zajęć oraz za zgubione rzeczy.
12. W przypadku braku odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć na stoku, organizator zastrzega sobie
prawo do ich odwołania, zwracając wniesioną opłatę na konto z którego była wniesiona opłata.
13. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania półkolonii i zwraca wniesioną opłatę.
14. Organizator ma obowiązek zgłosić półkolonie do Kuratorium Oświaty.
15. Organizator zapewnia ubezpieczenia NNW w firmie Compensa.
II. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Uczestnikami zajęć narciarskich mogą być dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
2. W zajęciach snowboardowych mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 9 do 15 lat.
3. Decyzję o przydziale do poszczególnych grupy szkoleniowej podejmuje Kierownik obozu.
4. Rezerwacji miejsca dokonuje Rodzic lub Opiekun prawny w jeden z poniższych
sposobów:
• telefonicznie,
• poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie http://koloniewiezyca.pl/
• uiszczenie całości opłaty na konto Organizatora.
5. Zgłoszenie Uczestnika uznaje się za wiążące po dokonaniu rezerwacji na stronie http://koloniewiezyca.pl
następnie wypełnieniu karty kwalifikacyjnej uczestnika oraz dokonaniu pełnej opłaty na konto Organizatora
zajęć (do dnia 10.02.2022).
III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.
2. Kulturalne zachowanie się i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie szkolenia i podróży, tj.:
• dbanie o komfort cieplny, zdejmowanie czapki, rękawiczek i kurtki w transporcie i
podczas posiłku,
• niejedzenie i niepicie w czasie jazdy,
• niewstawanie i niechodzenie po autokarze/ busie w czasie jazdy,
• niewchodzenie do autokaru/ busa w butach narciarskich,
• informowanie wychowawców o złym samopoczuciu,
• zapinanie pasów bezpieczeństwa jeśli bus jest w nie wyposażony.
3. Dbanie o sprzęt i wyposażenie.
4. Dbanie o swój ubiór i estetyczny wygląd.
5. Przestrzeganie regulaminu półkolonii.
IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rezerwacja miejsca i/lub zgłoszenie Dziecka.
2. Punktualne odprowadzenie i odbiór Dzieci z miejsca zbiórki. Jeśli Dziecko odbiera lub odprowadza inna osoba,
musi być wskazana w karcie kwalifikacyjnej.
3. Wyposażenie Uczestnika półkolonii w sprzęt narciarski lub snowboardowy i odpowiedni ubiór sportowy
dopasowany do warunków atmosferycznych.
4. Uiszczenie opłaty za półkolonie zgodnie z ceną wskazaną podczas rezerwacji miejsca.
5. Dokładne wypełnienie Karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii oraz przekazanie jej kadrze obozu na
pierwszej zbiórce.
6. Zapoznanie się z regulaminem półkolonii.
7. Wypełnienie zakładki 'Faktura' (jeśli ma być wystawiona).
8. Trwałe oznakowanie sprzętu Dziecka (nart, butów, kijków i kasku), np. przez nalepienie plastra z imieniem i
nazwiskiem.
9. Rodzic lub Opiekun Prawny, który został zgłoszony na karcie jeśli chce odebrać osobiście uczestnika półkolonii z
Ośrodka Narciarskiego Koszałkowo w Wieżycy ma obowiązek zgłosić instruktorowi danej grupy.
V. OPŁATY
1. Wszelkie opłaty prosimy przelewać na konto Organizatora - Pomorskiego Klubu Sportowego: mBank 12 1140
2004 0000 3602 7538 0137.
2. Pełna kwota za półkolonie wraz z transportem wynosi 1349 PLN i należy ją wpłacić, najpóźniej do 10.02.2022
3. Opłata bez transportu zostaje pomniejszona o 150 PLN
4. Koszt karnetu narciarskiego jest wliczony w cenę półkolonii.
5. Opłata kaucji za zgubiony lub zniszczony karnet narciarski w wysokości 20zł ponosi Rodzic lub Opiekun prawny
w gotówce ostatniego dnia półkolonii. Jeżeli uczestnik półkolonii zgubi karnet podczas trwania półkolonii rodzice
pokrywają koszt zakupu nowego karnetu
6. Rabat 50 PLN obowiązuje dla rodzeństwa drugiego i kolejnego.
7. Koszt półkolonii nie obejmuje sprzętu sportowego.
8. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Klientów do Pomorskiego Klubu Sportowego na wypadek
niewypłacalności, PKS posiada gwarancję ubezpieczającą odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki
wydaną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest Certyfikat
Gwarancyjny, który jest zamieszczony na stronie Organizatora.
VI. ZMIANY ŚWIADCZEŃ I OPŁAT
1. Opłata półkolonii określona w § 5.2 niniejszej umowy może ulec podwyższeniu wyłącznie w razie wzrostu opłat
urzędowych, jednak nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.
2. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Uczestnika o proponowanym
podwyższeniu ceny przekraczającej 8% całkowitej ceny turystycznej, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny.
3. Uczestnik jest zobowiązany w terminie 7 dni do poinformowania Organizatora, czy przyjmuje proponowaną
zmianę, czy odstępuje od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, OSOBY ZASTĘPCZE
1. Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie (rezygnacja z półkolonii).
2. Jeżeli uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w półkolonii z ważnej przyczyny (choroba i inne przypadki losowe),
Organizator zwraca wpłaconą przez Uczestnika kwotę pomniejszoną o rzeczywiście poniesione przez
Organizatora koszty w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz tego Uczestnika
3. Uczestnik, który odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty z tytułu rezygnacji z uczestnictwa w
wycieczce:
- 80% ceny wycieczki, jeżeli odstąpienie nastąpiło do 14 dni przed półkolonią;
- 90% ceny wycieczki, jeżeli odstąpienie nastąpiło od 7 dnia przed rozpoczęciem półkolonii
4. Uczestnik ma prawo rezygnacji z określonego świadczenia objętego programem wycieczki. W takim przypadku
Organizator jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi kwoty uiszczonej z tytułu takiego świadczenia.
Wszelkie opłaty związane z odstąpieniem od umowy i zmianą umowy są natychmiast wymagalne.
5. Zgłaszający może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w półkoloniach wszystkie przysługujące
mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy
obowiązki. Zgłaszający jest wyłącznie uprawniony do zgłaszania takiej zmiany odnośnie uczestników umowy.
Zgłaszający zobowiązany jest do poinformowania Organizatora i o zmianie uczestnika na piśmie lub mailowo nie
później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może
wiązać się poniesieniem przez Organizatora dodatkowych kosztów. Zmiana uczestnika wterminie do 14 dni przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej jest bezpłatna. Za zmiany dokonywane po upływie 14 ego dnia do daty
półkolonii, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 100 PLN za osobę
VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Organizator ma prawo do rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Uczestnika.
2. Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia Uczestnika, mailowo lub telefonicznie, o odwołaniu półkolonii w
terminie nie później niż:
7 dni przed rozpoczęciem półkolonii,
jeżeli nie została osiągnięta minimalna liczba uczestników półkolonii od których zależy realizacja półkolonii,
wynosząca 30 osób.
3. W razie odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od Uczestnika, PKS dokonuje zwrotu wpłaconych kwot,
bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia ze strony Organizatora w terminie 5 dni od dnia
rozwiązania umowy.
IX. POMOC NA MIEJSCU i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Jeżeli w trakcie realizacji półkolonii Klient stwierdza niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
turystycznych objętych ofertą, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Pomorskiego
Klubu Sportowego w miejscu pobytu oraz wykonawcę usługi w sposób odpowiedni do rodzajuusługi.
Pomoc ta może polegać w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń
zdrowotnych, pomoc władz lokalnych w skorzystaniu ze środków porozumienia się na odległość, w tym że
środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych
2. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy o udział w półkoloniach, w przypadku gdy winę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
ponosi klient albo osoba trzecia niezwiązana z wykonywaniem półkolonii objętych ofertą, jeżeli nie można było
tego przewidzieć ani uniknąć, albo zostało to spowodowane nieuniknionymi i nadzwyczajnymi
okolicznościami. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie zwalnia
PKS od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
3. Klient odpowiada równieżza spełnienie innych wymogów wszczególnościzdrowotnych umożliwiającychmu
udział wimprezie turystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej uczestników.
X. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją imprezy można składać pisemnie do Organizatora imprezy
turystycznej na adres korespondencyjny: 83-330 Borkowo, ul. Złota 11
w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.
2. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określić swoje
żądania. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania półkolonii w ramach oferty, tj. dochodzenie
odszkodowania lub zadośćuczynienia lub obniżki ceny przedawniają się z upływem 3 lat.
4.Strony zobowiązują się przedsięwziąć niezbędne kroki i podjąć konieczne współdziałanie w celu rozwiązania
ewentualnych kwestii spornych wynikających z niniejszej umowy przed skierowaniem sporu na drogę sądową.
Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd w Gdańsku.
XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Za szkody wyrządzone przez Dziecko, materialnie, odpowiedzialni są Rodzice.
2. Samodzielne oddalanie się od opiekunów, brak dyscypliny i nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii.
3. Za nieobecności na zajęciach, Organizator, nie zwraca poniesionych opłat.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy Uczestników szkolenia.
5. Organizator nie zaleca zabierania cennych rzeczy typu: telefon komórkowy, smartfon, konsola, odtwarzacz
muzyki itp.
6. Wszelkie spory, skargi i wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatorów półkolonii.
crossmenu